Visioner og værdier

VISION OG VÆRDIER

Vi tror på ligeværdighed i mødet mellem mennesker og mener, at vi skal møde hinanden med respekt. Vi er ikke ligestillede, men vi er ligeværdige.

Vi arbejder ud fra et positivt menneskesyn, hvor vi har fokus på elevernes udviklingspotentiale.

HELDAGSSKOLEN KERNENS VISION:

 • Vi tror på, der er en plads til alle!
 • Vi tror på, der er en vej til alle!
 • Vi tror på, man skal have en chance i livet!
 • Vi tror på, vi kan udvikle mønsterbrydere!
 • Vi tror på ansvarlige voksenfigurer, som viser mening og holdning til omverden!
 • Respekt: Vi respekterer det individuelle menneskes forudsætninger, behov og personlige potentialer.
 • Tryghed: Vi tilstræber, at skabe et trygt miljø for barnet/den unge, præget af forudsigelighed, kontinuitet og kærlig omsorg med en respektfuld omgangstone.
 • Fællesskab: Vi vægter fællesskab og samhørighed.
 • Selvforvaltning: Vi tilstræber, at udvikle barnet/den unges selvværd og selvstændighed, samt evne til selv at skabe positive relationer til andre mennesker.
 • Familie: Vi inddrager familien så meget som muligt.
 • Det gode forbillede: Vi lægger vægt på medarbejdernes engagement og fokuserer på funktionen som rollemodeller for de unge.
 • Heldagsskolen Kernen skal skabe en helhed med respekt for den enkeltes baggrund og nuværende ståsted, hvor alle kan yde og nyde omsorg.
 • Børnene skal blive i stand til, at leve et godt skoleliv, uanset baggrund og hidtidige skoleerfaringer.
 • Heldagsskolen Kernen fungerer som en skole, der følger skoleloven og Undervisningsministeriets anvisninger.
 • Arbejdet på Kernen skal favne bredt, i forhold til de enkelte børns problematikker.
 • I et længere perspektiv ønsker vi at være med til at skabe livsduelige elever, der er parat til at tage et ansvar for sig selv og det samfund, de er en del af.

HELDAGSSKOLEN KERNENS VÆRDIGRUNDLAG:

 • Det grundlæggende for os er den personlige udvikling, der sker i mødet mellem eleverne, lærerne og de øvrige medarbejdere.
 • Vi ønsker at skabe en skole med hjemlig atmosfære og trygge rammer.
 • Et nært samarbejde mellem skole og hjem er en naturlig del af vores dagligdag.
 • At udvikle menneskelige egenskaber til glæde for fællesskabet som fx livsglæde, tolerance, ansvarlighed, samarbejdsevne og selvværd. Målet er at kombinere udvikling af menneskelige egenskaber og faglige færdigheder.
 • At udvikle faglige færdigheder i de boglige, kreative, kropslige og musiske fag.
 • At fremme elevens psykiske, følelsesmæssige og sociale udvikling ved at styrke elevens stærke sider for derved at skabe et højt selvværd hos eleven.
 • At eleven i et trygt miljø bringes i udfordrende situationer for derigennem at øge selvforståelse og tillid, gennem aktiviteter og overskuelige konsekvenser.
 • At opbygge en hverdag, hvor den enkelte elevs behov i gruppen tilgodeses.
 • At hverdagen bygges op om tydelige normer, regler og struktur for derved at lære eleverne nye handlingsstrategier.
 • At give eleven undervisning, som er realistisk i forhold til deres funktionsniveau eller at motivere et skoletræt barn til et skoleforløb.
 • At undervisningen tilrettelægges, med udgangspunkt i den enkelte elevs forudsætninger og formåen.
 • At samarbejdet mellem hjemmet og skolen, bygger på en gensidig forståelse og respekt for hinandens kompetencer.
 • At vise respekt for elevens fortid, men ikke bruge den som en forklaring eller undskyldning for uhensigtsmæssig adfærd og indlæringsstilstand.
 • At eleven motiveres til fysisk udfoldelse.
 • At bruge de voksne fra Kernen som forbilleder, i leg og fastlagte aktiviteter.
 • At gøre eleverne parate til at kunne trives i og profitere af det sociale miljø og læringsrum, således at en udslusning tilbage til folkeskolen kan blive mulig.
 • Vi ser eleven som:
  • Aktivt skabende, der udvikler sig gennem handlinger.
  • Et barn der reagerer på sine omgivelser.
  • Et barn med en fortid, der ses som en forklaring og ikke som en undskyldning.
  • Et barn der starter med et nyt blad, i sin erfaringskasse som vi i fællesskab udfylder.
  • Et barn der vælger i det pædagogiske arbejde, hvor valgmulighederne er ridset tydeligt op af medarbejderne, og hvis barnet ikke vælger, er det også et valg. At vælge kræver et fravalg og forudsætter at barnet lære at tage ansvar for sine valg.
  • Et barn med uanede ressourcer, hvor disse er vigtige at bygge videre på

METODE:

Heldagsskolen Kernen forsøger gennem et lille miljø med en struktureret hverdag, og meget tydelig krav, at hjælpe børn og unge med manglende sociale kompetencer til at overvinde deres problemer og genvinde deres selvværd.

Heldagsskolen Kernen lægger særlig vægt på at støtte elevernes udvikling af sociale kompetencer som empati, selvindsigt, ansvarlighed, refleksions evne og faglige ballast

På Heldagsskolen Kernen ved vi, at børn med adfærdsproblemer ofte har haft eller har en ustabil og/eller kaotisk opvækst, og vi mener derfor, det er vigtigt at vi skaber trygge rammer. Rammer de kan være sikre på, som de kan stole på, at uanset hvordan de har det eller hvordan de opfører sig, er vi stand til at rumme dem og har tid.

På Heldagsskolen Kernen arbejder vi med den tætte voksenkontakt, hvor eleverne møder tydelige, forudsigelige og troværdige og tilstedeværende pædagoger og lærere, som tager ansvar og står fast.

På Heldagsskolen Kernen arbejder vi med en dagligdag som skal være struktureret og præget af en målrettet pædagogik, der tager udgangspunkt i den enkelte elevs kompetencer og potentialer

Det skaber tryghed, og tryghed giver mulighed for udvikling.

Man siger at træet er sygt fordi det ikke bærer frugt, men hvem har undersøgt jorden?
B.B.