Undervisning

UNDERVISNING

På Heldagsskolen Kernen arbejder vi ud fra at der er en tæt sammenhæng mellem elevens sociale og faglige færdigheder

Da mange elever har sociale problemer, bliver der brugt meget tid og ressourcer på disse. Vi anser det som en forudsætning for indlæring, at man er i stand til at forholde sig hensigtsmæssigt til sig selv og andre. Denne fokusering på socialisering sker ikke på bekostning af det faglige, da der på Kernen er fokus på at udbygge de faglige kompetencer i så vid udstrækning som muligt.

Vi arbejder med en fast og genkendelig struktur, hvor tiden fra 8.00 – 15.00 er inddelt i 3-4 moduler, hvor en struktureret og differentieret praktisk og boglig undervisning afløses af faglige forløb i forskellige former for værkstedsundervisning og bevægelse. Der arbejdes med det sociale aspekt på lige fod med det faglige.

Kernen prioriterer desuden sport og bevægelse meget højt.

Vi har en idrætshal til rådighed og benytter os af Svendborg Svømmeland.

Derudover cykler vi en del, rider og går gode ture i naturen omkring Svendborg.

Hver 14. dag tager vi på skift i grupperne til Svendborg Bibliotek, dette gør vi bl.a. for at motivere og inspirere børnene til at læse og selv låne bøger.

FAGLIG UNDERVISNINGSFORM PÅ HELDAGSSKOLEN KERNEN

På Kernen er eleverne fordelt i mindre grupper.

Det overordnede mål er at sikre eleverne en undervisning, der står mål med, hvad der kræves i folkeskolen. Hovedfagene er dansk, matematik, engelsk og idræt. Da Kernen i samarbejde med Nymarkskolen tilbyder folkeskolens afgangsprøve, er der også undervisning i fysik/kemi, biologi, geografi, tysk, musik, madkundskab, historie, samfundsfag og kristendomskundskab.

Det vurderes for hver elev hvilke fag han eller hun skal skal tage.

Lærerne på skolen har hovedansvaret for, at eleverne modtager den undervisning, de har krav på.
En stor del af undervisningen består i at give børnene forudsætninger for indlæring, at nå ind til dem og opnå deres tillid.
Børnene har i deres tidligere skolegang oplevet nederlag og har ofte tillagt sig en uhensigtsmæssig adfærd, der blokerer for indlæringen.
Det er derfor vigtigt, at vi fokuserer på børnenes forcer og på at styrke deres selvværdfølelse gennem mange positive oplevelser.
Det er vigtigt at de igen får lysten til at lære, og der igennem kan se at det de kan er betydningsfuldt, – har værdi og giver mening!
Vi kombinerer det praktiske og det boglige i vores hverdag og differentierer undervisningen i forskellige grupper.
Undervisningen er præget af en fast struktur med de samme voksne.
Undervisningen er specialundervisning og foregår som individuel undervisning eller i grupper alt efter alder og niveau.
Undervisningen i de små grupper giver børnene tryghed, og de voksne får mulighed for at tage hensyn til det enkelte barn.
Over hele dagen arbejdes der med elevernes relationskompetencer eller adfærdsregulering i forhold til kammerater og voksne.

De praktisk/musiske fag integreres på samme måde som de andre fag, i de forløb, lærere og pædagoger laver i løbet af dagen.

I de kreativ/rekreative fag foregår undervisningen ligeledes i større eller mindre grupper, på tværs af den daglige gruppering.

Alle personaler er sammen med børnene hele dagen.

En del af børnene deltager efter forudgående vurdering i lokalsamfundets fritidstilbud som skolen i en intro periode støtter op om , med at lave aftaler og evt. hente og bringe!

Kernen har en samarbejdsaftale med Nymarkskolen i Svendborg, hvor vi fører vores elever til afgangsprøver. Vi har mulighed for at benytte skolens faciliteter.

TEST

For at kunne tilbyde en målrettet undervisning for det enkelte barn tester vi det faglige standpunkt i dansk og matematik 2 gange årligt børnene.

Vi tester for at kunne følge elevens udvikling og standpunkt.
Vi tester for at kunne tilbyde den rigtige undervisning der svare til den enkelte elevs niveau og dermed sætte nogle realistiske mål.
Gennem test dokumenterer vi ligeledes samtidig elevens faglige udvikling.
Vi samarbejder med PPR Svendborg og bliver løbende undervist og superviseret omkring test og metode.

STATUSRAPPORTER OG LÆSEPLANER

Vi skriver statusrapporter og individuelle læseplaner to gange årligt, for derigennem at kunne dokumentere og følge barnets udvikling, og samtidig for at kunne opsætte nye mål og handleplaner både fagligt og socialt.

2 gange årligt afholdes der statusmøder med familien/plejefamilien og skolen, PPR og den pågældende families sagsbehandler.