Samarbejde

SAMARBEJDE MED FORÆLDRE

For Kernen er det altid vigtigt at medvirke til en positiv og accepterende relation mellem skolen, barnet og dennes familie. Medarbejderne på Kernen er opsøgende og undersøgende i udviklingen af samarbejdet med familie og forældre. Ved visitation og gennemgang af handleplan drøftes det konkrete familiesamarbejde med sagsbehandler, barnet, skolen og familien.

Familiesamarbejdet bygger på en opfattelse af, at børns udviklingsmuligheder bedst sikres, hvis der bevares et så højt niveau af forældreansvar og forældreindflydelse på børnenes skoleliv som muligt. Samarbejdet med det enkelte barn tager som regel udgangspunkt i det generelle samarbejde mellem skole og forældre. Det er vigtigt i det daglige, at begge parter kan regne med at være de første til at blive gjort bekendt med evt. vanskeligheder. Samarbejdet med familien/plejefamilien er essentielt, da det er vigtigt, at der ikke opstår divergerende opfattelser i forhold til arbejdet med barnet.

Tydelig kommunikation og gensidig rolle- og
forventningsafklaringer nøgleord for et godt forløb. 

Som udgangspunkt anerkendes forældrene som dem, der kender deres børn bedst og har ansvaret for elevens liv, trivsel og udvikling.

 • Kernens rolle er at være støtte, vejlede og sætte rammer for barnet.
 • Kernen understøtter forældrene i at udnytte egne ressourcer i forældrerollen og støtter dem i at drage omsorg for deres barn.
 • Forebyggelsen af børns problemer omfatter både afklaring af de gensidige forventninger og accept af, at problemstillinger drøftes og afklares løbende.
 • Kernen forholder sig til samspillet mellem familien og barnet blandt med henblik på at hjælpe familien til at opnå klarhed over og erkendelse af de udfordringer barnet har
 • Somme tider kan det også være nødvendigt, sammen med familien, aktivt at prøve at bryde uhensigtsmæssige mønstre i familien i forhold til barnets udvikling.

Det er Kernens opgave at gå forrest, motivere og tage initiativ til at få forældresamarbejdet til at fungere.

 • Kontakten til den enkelte familie vil være af både spontan og planlagt karakter.
 • Der lægges vægt på tydelighed og ærlighed i forældresamarbejdet.
 • Kernen ønsker altid at have en fremadrettet og anderkendende dialog med forældrene om elevens fremtidsperspektiv og muligheder.
 • I samarbejde med forældrene tilbydes hjælp og støtte til at indgå og fastholde eleven i fritidstilbud, fx idræt og klubaktivitet.
 • Kernen ser det ligeledes vigtigt i samarbejde med forældregruppen at være behjælpelig med, at børnene skaber positive lege- og samværsrelationer samt venskabskontakter i fritiden.

VED DET INDLEDENDE BESØG

Kernens leder viser rundt og fortæller om Kernens måde at arbejde på, både socialt og fagligt, samt hvad vi derudover tilbyder og hvad skolen til gengæld forventer af familien og barnet.

Når forældrene har sagt ja til, at deres barn skal gå på Kernen, har de samtidig sagt ja til et meget tæt samarbejde. Solens forventninger til dette samarbejde er gennemgået og drøftet med familien.

Kernen ser der som en fælles opgave mellem skole og hjem, at eleven udvikler sig positivt. Derfor er det et forpligtende samarbejde, hvor fokus hele tiden skal være på barnet.

Skolen og forældre må derfor forvente følgende af hinanden:

FORÆLDRE KAN FORVENTE AF SKOLEN:

 • At faglige og sociale udviklingsmål for det enkelte barn og midlerne til at forfølge disse mål formuleres tydeligt og bliver drøftet med forældrene.
 • At pædagogiske og faglige krav tilpasses den enkelte elev.
 • At samarbejdet med forældrene er forpligtigende og effektivt.
 • At forældrene underrettes om alle hændelser af betydning for barnets hverdag og trivsel.
 • At forældrene altid har mulighed for at kontakte en voksen fra den enkelte klasse.
 • At skolen tilstræber et udvidet forældresamarbejde baseret på gensidig tillid.
 • At skolen anser det for uomgængeligt, at skolen og forældre har et fælles ansvar for, at tilliden sikres og holdes ved lige.
 • At forældrene jævnligt underrettes om elevens generelle skolegang og straks i akutte tilfælde.
 • At skolen ikke finder nogle emner for store eller for små i forhold til, hvad man som forældre kan føle nødvendigt at få forklaret, afkræftet, drøftet etc., for så vidt det drejer sig om ens eget barn eller dagligdagen på skolen.
 • At forældrene kontaktes, hvis barnet ikke er mødt op og der ikke er givet besked.
 • At Kernen bestræber sig på at ringe/kontakte forældrene ca. 1 gang hver 3. uge og komme på hjemmebesøg 1 gang årligt.

SKOLEN FORVENTER AF FORÆLDRENE:

 • At de, så vidt det er muligt, følger op på de pædagogiske og faglige tiltag, som skolen iværksætter.
 • At de holder skolen underrettet om forhold i hjemmet/familien, som kan påvirke eleven i skolen, som personalet bør kende til.
 • At de straks kontakter skolen ved spørgsmål, undren eller utilfredshed, så misforståelser og utryghed kan undgås.
 • At de ikke udtrykker en eventuel utilfredshed eller undren med skolen overfor barnet, men i stedet går direkte til skolen med en evt. kritik.
 • At man giver besked til skolen ved fravær.
 • At forældre kommer til møder og arrangementer.

FORÆLDRENE SØRGER FOR:

 • At barnet er klar og udhvilet til skolegang.
 • En god og sund madpakke.
 • Påklædning efter årstiden.
 • At tasken er pakket og eventuelle lektier er lavet.
 • At eleven medbringer gymnastiktøj på de dage der er idrætsundervisning
 • At komme til forældremøder og arrangementer.
 • At ringe til Kernen ved undren/spørgsmål.

SKOLEN FORVENTER AF SAMARBEJDSPARTNERE (SAGSBEHANDLERE OG PPR).

 • Deltagelse i statusmøder.
 • Involvering omkring indsats og tiltag for det enkelte barn.
 • Information hvis der planlægges større tiltag/ændringer i/for den enkelte familie.
 • Information ved evt. sagsbehandlerskift.