Samarbejde

SAMARBEJDE MED FORÆLDRE

For Kernen er det altid vigtigt at medvirke til en positiv og accepterende relation mellem skolen, barnet og dennes familie. Medarbejderne på Kernen er opsøgende og undersøgende i udviklingen af samarbejdet med familie og forældre. Ved visitation og gennemgang af handleplan drøftes det konkrete familiesamarbejde med sagsbehandler, barnet, skolen og familien.

Familiesamarbejdet bygger på en opfattelse af, at børns udviklingsmuligheder bedst sikres, hvis der bevares et så højt niveau af forældreansvar og forældreindflydelse på børnenes skoleliv, som det er muligt. Samarbejdet med det enkelte barn tager almindeligvis udgangspunkt i det generelle samarbejde mellem skole og forældre. Det er vigtigt i det daglige, at begge parter kan regne med at være de første til at blive gjort bekendt med evt. vanskeligheder. Samarbejdet med familien/plejefamilien er essentielt, da det er vigtigt, at der ikke opstår divergerende eller modsætningsfyldte opfattelser i forhold til arbejdet med barnet.

Tydelig kommunikation og gensidig rolle- og
forventningsafklaringer nøgleord for et godt forløb. 

Som udgangspunkt anerkendes forældrene som dem, der kender deres børn bedst og har ansvaret for barnets/den unges liv, trivsel og udvikling.

 • Kernens rolle er at være støtte og vejleder/rammesætter for barnet.
 • Kernen understøtter forældrene i at udnytte egne ressourcer i forældrerollen og støtter dem i at drage omsorg for deres barn.
 • En forebyggelse af børns problemer omfatter både en afklaring af de gensidige forventninger og en accept af, at problemstillinger drøftes og afklares løbende.
 • Et godt samarbejde mellem Kernen og hjemmet kan betyde, at forældre og skole kan støtte hinanden, også når der opstår vanskeligheder.
 • Kernen forholder sig til samspillet mellem familien og barnet; blandt andet for at hjælpe familien til at få klarhed over de problemer, barnet slås med. Det kan også være nødvendigt, sammen med familien, at prøve aktivt at bryde mønstre i familien, der kan være uhensigtsmæssige i forhold til barnets udvikling.

Det er Kernens opgave at gå forrest, motivere og tage initiativ for at få forældresamarbejdet til at fungere.

 • Kontakten til den enkelte familie vil have både spontan som planlagt karakter.
 • Der lægges vægt på tydelighed og ærlighed i samarbejdet med forældrene.
 • Kernen ønsker altid at have en fremadrettet dialog med forældrene om elevens fremtidsperspektiv og muligheder.
 • I samarbejde med forældrene tilbydes hjælp og støtte til at få og fastholde eleven i fritidstilbud, fx idræt og klubaktivitet.
 • Kernen ser det ligeledes vigtigt i samarbejde med forældregruppen at være behjælpelig med, at børnene skaber positive lege og samværsrelationer/venskabskontakter i fritiden.

 

VED VISITATION

Kernens leder viser rundt og fortæller om Kernens måde at arbejde på, både socialt og fagligt, samt hvad vi derudover kan tilbyde, og hvad skolen til gengæld forventer af familien og deres barn.

Når forældrene har sagt ja til, at deres barn skal gå på kernen, har de samtidig sagt ja til et meget tæt samarbejde – hvori skolens forventninger til samarbejdet med familien er gennemgået og drøftet.

Det er en fælles opgave mellem skole og hjem, at eleven udvikler sig i den rigtige retning. Derfor er det et forpligtende samarbejde, hvor fokus hele tiden skal være på barnet.

Derfor bør skole og forældre forvente følgende af hinanden:

FORÆLDRE KAN FORVENTE AF SKOLEN:

 • At faglige og sociale udviklingsmål for det enkelte barn og midlerne til at forfølge disse mål formuleres tydeligt og bliver drøftet med forældrene.
 • At pædagogiske og faglige krav tilpasses den enkelte elev.
 • At samarbejdet med forældrene er forpligtigende og effektivt.
 • At forældrene holdes underrettet om alle hændelser af betydning for barnets hverdag og trivsel.
 • At forældrene altid har mulighed for at kontakte en voksen fra den enkelte klasse.
 • At skolen stræber efter et udvidet forældresamarbejde, som er baseret på gensidig tillid.
 • At skolen anser det for uomgængeligt, at både skolen og forældrene har et ansvar for, at tilliden sikres og holdes ved lige.
 • At forældrene jævnligt underrettes om elevens generelle skolegang og straks i specifikke tilfælde.
 • At skolen ikke finder nogle emner for store eller for små i forhold til, hvad man som forældre kan føle nødvendigt at få forklaret, afkræftet, drøftet etc., for så vidt det drejer sig om ens eget barn eller dagligdagen på skolen.
 • At en lærer fra klassen ringer til forældrene, hvis barnet ikke er mødt op og der ikke er givet besked.
 • Vi vil fra Kernen bestræbe os på at ringe/kontakte forældrene ca. 1 gang hver 3. uge og komme på hjemmebesøg 1 gang årligt.

SKOLEN FORVENTER AF FORÆLDRENE:

 • At de, så vidt det er muligt, følger op på de pædagogiske og faglige tiltag, som skolen iværksætter.
 • At de holder skolen underrettet om forhold i hjemmet/familien, som kan påvirke eleven i skolen, og som det vil være godt, at personalet kender til.
 • At de straks kontakter skolen ved spørgsmål, undren eller utilfredshed, så misforståelser og utryghed kan undgås.
 • At de ikke udtrykker en eventuel utilfredshed eller undren med skolen overfor barnet, men i stedet går direkte til skolen med en evt. kritik.
 • At man giver besked til skolen ved ethvert fravær.
 • At eleven møder på skolen veludhvilet, med tasken pakket og en god og sund madpakke.
 • At forældre kommer til møder og arrangementer.

FORÆLDRENE SØRGER FOR:

 • At barnet er klar og udhvilet til skolegang.
 • Madpakke.
 • Påklædning efter årstiden.
 • At tasken er pakket og eventuelle lektier er lavet.
 • Gymnastiktøj.
 • At komme til forældremøder og arrangementer.
 • At ringe til Kernen ved undren/spørgsmål.

SKOLEN FORVENTER AF SAMARBEJDSPARTNERE (SAGSBEHANDLERE OG PPR).

 • Deltagelse i de indkaldte statusmøder.
 • Involvering omkring indsats og tiltag for det enkelte barn.
 • Information, såfremt der planlægges større tiltag/ændringer i/for den enkelte familie.
 • Information ved evt. sagsbehandlerskift.